Privacy Statement

  • Home
  • Privacy Statement

Privacy Statement CodeCareer

Inleiding
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die CodeCareer verwerkt voor de
hieronder genoemde doeleinden. Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: alle informatie waarmee
jij als individu kan worden geïdentificeerd. Dit Privacy Statement beschrijft hoe wij jouw
persoonsgegevens verwerken en beveiligen.
CodeCareer neemt jouw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische
en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend geautoriseerd personeel van
onszelf of van door ons ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.
Wanneer je persoonsgegevens via onze website of op andere wijze aan ons verstrekt, erken je dit
Privacy Statement te hebben gelezen en begrepen en verleen je ons toestemming om jouw
persoonsgegevens te verwerken op de hierin beschreven wijze. Je bent niet verplicht je
persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar dat kan als gevolg hebben dat wij onze diensten niet
aan je kunnen verlenen.
CodeCareer verstrekt jouw persoonsgegevens en informatie uitsluitend aan derden, die daarbij ofwel
handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben
verplicht de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig dit Privacy Statement en de geldende
privacyregelgeving.

Wie is CodeCareer?

CodeCareer B.V is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wij zijn gevestigd te
Groningen aan de Jeverweg 2 en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
71832688.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

CodeCareer verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het aanbieden en managen van recruitment-diensten voor opdrachtgevers
• het identificeren en beoordelen van kandidaten voor (toekomstige) functies bij opdrachtgevers
• het (doen) sluiten en managen van arbeidsovereenkomsten en
dienstverleningsovereenkomsten
• overige recruitment-diensten
• beheer van onze onderlinge relatie (door o.a. nieuwsbrieven, marketing-uitingen)
• administratie ten behoeve van onze recruitment-diensten

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden
is jouw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. Je hebt het recht om de
verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming
heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.
CodeCareer heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangewezen en heeft deze
aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?

Wanneer jij je aanmeldt op de website van CodeCareer, een van onze recruiters benadert of
solliciteert op een vacature, nemen wij de daarbij door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze
wervingsdatabase om deze te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Wanneer
je een zelfstandige dienstverlener bent, verwerken wij jouw persoonsgegevens op dezelfde wijze om
een dienstverleningsovereenkomst met je aan te gaan.
Om gebruik te kunnen maken van de diensten die CodeCareer aanbiedt, moet je een persoonlijk
profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal persoonsgegevens
invullen. Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt.
CodeCareer verwerkt de door jou rechtstreeks aan ons verstrekte contactgegevens en informatie in
het kader van de aanwerving (zoals jouw cv en andere relevante informatie in het kader van de
aanwerving, en correspondentie met ons over sollicitaties.
Op deze manier kunnen wij je informeren over bestaande of toekomstige vacatures bij CodeCareer en
je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

In geval van recruitment voor onze opdrachtgevers bewaart CodeCareer jouw persoonsgegevens zo
lang als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije
toekomst ook andere interessante vacatures voor je te hebben, zullen wij je persoonsgegevens voor
deze doeleinden bewaren.

Hoe gebruiken wij automatisch gegenereerde informatie?

CodeCareer maakt gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat
deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine
tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies
beschadigen je computer of de bestanden die op je computer staan, niet.
In cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven
voorkeuren en eventuele tips en discussies waarop je je hebt geabonneerd) om een volgend gebruik
van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat behalve je IP-adres geen naam- of
adresgegevens of andere persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende
gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen
volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen
van) de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser
instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies,
zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.
Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website
te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie
over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te

houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-
exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet

3

combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van Google
Analytics weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te
maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.]

Wanneer verstrekt CodeCareer jouw persoonsgegevens aan derden?

CodeCareer zal jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing
doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).
CodeCareer kan jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken voorzover dit noodzakelijk is
voor het verlenen van de overeengekomen diensten aan jou of voorzover gegevens niet tot jou

persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-
adres).

CodeCareer kan jouw (persoons)gegevens ook aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis
van wettelijke bepalingen gehouden zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak
of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.
Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken spannen wij ons ertoe in dat deze derden jouw
persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement en voor het
overige de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens waarborgen.

Hoe heb jij inzage in jouw (persoons)gegevens en hoe kan jij die aanpassen?

Door in te loggen op je eigen profiel kun je (de verwerking van) jouw persoonsgegevens inzien of
corrigeren.
Ten aanzien van de persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan
je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot CodeCareer wenden met het verzoek je mede te delen
in hoeverre jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Ter bescherming van jouw privacy zullen wij in
dat verband eerst jouw identiteit deugdelijk dienen vast te stellen. Wij delen je dan in beginsel
schriftelijk binnen een maand mee of en zo ja hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Vervolgens
kan je ons verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen
indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter
zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij delen
je binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre wij aan het
verzoek voldoen. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling,
verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Bij verwijdering van persoonsgegevens zullen wij alleen een geanonimiseerde archiefkopie van de
gegevens bewaren. Als jouw persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor opdrachtgevers of
andere derden, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat
geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.
Wanneer je niet langer of juist wel informatie van CodeCareer of van derden wenst te ontvangen, kan
je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

4

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de
website.

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzoeken iedereen die van mening is dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd
handelen met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens, dat aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te laten weten via het
mailadres privacy@codecareer.nl . Wij zullen daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen
een maand antwoorden. Ook bestaat de mogelijkheid over onze handelwijze een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Heb je nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan onze
Functionaris voor de Gegevensbescherming Functionaris voor de Gegevensbescherming via
privacy@codecareer.nl .